“Ik leer net even anders” Praktijk Collé    Advies en begeleiding van Ouder en Kind  ©2104 Praktijk Collé                                     “Ik leer net even anders” is o.a. gebasseerd op de methode “ik leer anders ®”

Vergoeding

Onze trainingen kunnen gestart worden op het moment van twijfel, nog vóór dat er een achterstand wordt opgelopen en een heel traject van e-scores moet worden gehaald. De trainingen zijn niet te vergelijken met reguliere dyslectie, dyscalculie of leer methodes. Beelddenkers worden vaak op school te laat ontdekt. Men denkt bij zo’n kind de eerste jaren vaak aan nog niet rijp, doubleren in de kleuterklas, adhd, vorm van autisme, dyslectie onderzoekend traject vaak van half jaar of soms langer. Vergoeding van onze trainingen zijn nog niet mogenlijk. Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding bij een aangesloten GGZ psycholoog voor diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. In 2013 kunnen ouders aanspraak maken op vergoeding als de dyslexiezorg vóór de 13e verjaardag van hun kind aanvangt. In 2013 kunnen alle kinderen in het primair onderwijs van 7 jaar en ouder in aanmerking komen voor vergoeding van dyslexiezorg als er een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject is geweest van extra hulp bij het leren lezen en spellen als de school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie omdat het kind geringe vooruitgang vertoont   Om te voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen worden aangemeld voor een dyslexie-onderzoek heeft de school de functie van poortwachter. De basisschool stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van e-scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Kinderen bij wie intensieve begeleiding op school onvoldoende helpt, hebben een verwijzing naar de zorg nodig. Als ouder meldt u uw kind aan bij een dyslexiebehandelaar die beoordeelt of in het leerlingdossier het vermoeden van ernstige dyslexie door de school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te gaan. Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er bij nader inzien geen sprake is van ernstige dyslexie, dan worden de kosten van het onderzoek niettemin vergoed door uw verzekering.
Start Beelddenkers Dyslexie Dyscalculie Ad(h)d Faalangst Zelfbeeld Leren Leren Lezen in Kleur Tarief Links Contact